ΦΕΚ για ΕΛΟΤ HD 384

Πρωτόκολλο ελέγχου ΕΛΟΤ HD 384

Αρχείο σε PDF

 

 

ΦΕΚ 844 Β για ΕΛΟΤ HD 384

Η Απόφαση του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας Οικονομία και Ναυτιλίας της 19.04.2011 με αριθμό Φ.50/503/168 στο ΦΕΚ 844 Β της 16.05.2011ι με τίτλο: ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»’’.

Η απόφαση αυτή θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τους αρχικούς ελέγχους και τους επανελέγχους καθιερώνοντας πρωτόκολλο ελέγχου.

Αρχείο σε PDF

 

 

ΦΕΚ 57 Β για ΕΛΟΤ HD 384

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ έκλεισε το θέμα ενημέρωσης - επικαιροποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ’ αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989).

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση κατασκευής των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ορίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια.

Αρχείο σε PDF

 

 

ΦΕΚ 1222 για ΕΛΟΤ HD 384

H Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 έχει άμεση επίδραση στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Oρίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις. Ορίζει επίσης σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία έξι μηνών για ενημέρωση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).

Αρχείο σε PDF

 

 

ΦΕΚ 470 για ΕΛΟΤ HD 384

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθιερώθηκε νομοθετικά αντικαθιστώντας τους ΚΕΗΕ με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004. Η πλήρης εφαρμογή του ξεκινά από τον 03/2006.

Αρχείο σε PDF

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2020 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT