Φ.Ε.Κ 1222Β Καθιέρωση διατάξεων διαφορικού ρεύματος και θεμελιακής γείωσης

Καθιέρωση διατάξεων διαφορικού ρεύματος και θεμελιακής γείωσης

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΦΑ50/12081/642/06

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ: 1222Β

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

Αριθμ. Φ Α΄ 50/12081/642/06 (ΦΕΚ 1222 B/5-9-2006) :

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα­ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατά­στασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατα­σκευής θεμελιακής γείωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα­τείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκή­σεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 470/1985 (Β΄ 183) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει «περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμ­μόρφωση προς την Οδηγία 72/23/ΕΟΚ».

7. Το ν. 1577/1985 (Α΄ 210) «Γενικός Οικοδομικός Κανονι­σμός», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β΄ 470) «Αντι­κατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε­κτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο HD 384».

9. Το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1468/1950 περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ.λπ.», όπως ισχύει.

10. Την από 16.3.2006 υποβληθείσα εισήγηση της Επι­τροπής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ Γ΄ 7.5/17491/1236/13.10.2005 (Β΄ 1474) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

11. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθί­σταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλε­κτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκατα­στάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως ανα­λύεται στην συνέχεια:

1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές πε­ριγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 384.

2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέ­πει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διά­ταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευα­στεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δημοσίευση της παρούσας ρύθμισης. Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρ­μόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγ­χεται με μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Αν η τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατά­στασης που θα μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων). Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να διασφα­λίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τμήμα της Ε.Η.Ε., στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακό­πτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

4. Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύ­ματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 531.2.1.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παρα­γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρ­μόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία: -Ηλεκτρικός διαχωρισμός, -Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV), η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστα­σίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρ­θρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψής τους από τον χρήστη.

Άρθρο 2

Θεμελιακή Γείωση.

1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδο­μές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ.. 3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατα­σκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατα­σκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).

Άρθρο 3

Επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα για τη με­λέτη, εφόσον αυτή προβλέπεται, την επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λει­τουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006

Σ.Ε.Η. Σάμου

Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Σάμου

ΤΘ Α18 Mαλαγάρι

83100 Σάμος

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2019 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT